जर्मन स्कूल आइटम (Schulsachen मर्नुहोस्)

जर्मन स्कूल आपूर्ति जर्मन स्कूल आपूर्ति (Die Schulsachen)

यस पाठमा हामी जर्मन स्कूलका चीजहरू, जर्मन कक्षा कोठाको आइटमहरू, स्कूलका स्कूल, कक्षाकोठा, पाठ, प्यारा साथीहरू प्रयोग हुने शैक्षिक उपकरणहरूका जर्मन नामहरू जान्न सक्दछौं।आउनुहोस्, पहिले जर्मन स्कूलमा प्रयोग हुने उपकरणहरू सिक्न सक्छौं, जुन स्कूल उपकरणहरू, उनीहरूको लेखहरू एक साथ चित्रहरू सहित। यी चित्रहरू ध्यानपूर्वक तपाईंको लागि तयार गरिएको छ। त्यसो भए, फेरि दृश्य संगतका साथ, हामी दुवै एकाधिकार र जर्मन स्कूल आइटमको बहुवचनहरू उनीहरूका लेखहरू सहित जान्ने छौं। त्यसो भए हामी तपाईंलाई सूचीमा जर्मन स्कूल आईटमहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। यस तरिकाले तपाईंले जर्मन शिक्षा र प्रशिक्षण उपकरण राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ। यस पृष्ठको तल पनि जर्मनमा स्कूल आइटमको बारेमा नमूना वाक्यहरू छन्।

स्कूल आइटम: Schulsachen मर्नुहोस्

जर्मन स्कूल आईटमहरू सचित्र अभिव्यक्ति

जर्मन स्कूल आईटमहरू - डाई Schultashe - स्कूल झोला
die Schultashe - स्कूल झोला

जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Bleistift - पेन्सिल
der Bleistift - पेन्सिलजर्मन स्कूल आईटमहरू - डर कुली - जर्मन बलपोइन्ट कलम
der कुली - बलपोइन्ट कलम

जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Füller - जर्मन फाउंटेन पेन
der Füller - फाउंटेन कलम

जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Farbstift - जर्मन crayons
der Farbstift -B पेंट मार्कर

जर्मन स्कूल आपूर्ति - der स्पिट्जर - जर्मन शार्पनर
der स्पिट्जर - शार्पनरजर्मन स्कूल आईटमहरू - der Radiergummi - जर्मन इरेजर
der Radiergummi - इरेज़र

जर्मन स्कूल आईटमहरू - डर मार्कर - जर्मन हाइलाइटर
डर मार्कर - हाइलाइटर

जर्मन स्कूल आईटमहरू - डेर म्याप्चेन - जर्मन पेन्सिल केस
der Mappchen - पेन्सिल केस

जर्मन स्कूल आइटम - das Buch - जर्मन पुस्तक
das Buch - पुस्तक

जर्मन स्कूल आईटमहरू - das Heft - जर्मन नोटबुक
das Heft - नोटबुकजर्मन स्कूल आइटम - der Malkasten - जर्मन वाटर कलर
der Malkasten - पानी रंग

जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Pinsel - जर्मन ब्रश
der Pinsel - ब्रश

जर्मन स्कूल आइटम - das Worterbuch - जर्मन शब्दकोश
das Wörterbuch - शब्दकोश

जर्मन स्कूल आइटम - das Lineal - जर्मन शासक
दास रेखा - शासक

जर्मन स्कूल आपूर्ति - der Winkelmesser - जर्मन प्रोटेक्टर
der Winkelmesser - प्रोटेक्टर
जर्मन स्कूल आइटम - der Zirkel - जर्मन कम्पास
der Zirkel - कम्पास

जर्मन स्कूल आइटम - मर Tafel - जर्मन ब्ल्याकबोर्ड
मर Tafel - ब्ल्याकबोर्ड

जर्मन स्कूल आइटम - मर Kreide - जर्मन चक
die Kreide - चक

जर्मन स्कूल आइटम - स्केयर - जर्मन कैंची
मर्ने स्फेयर - कैंची

जर्मन स्कूल आइटम - मरन भूमि रहमत - जर्मन नक्शा
die Land Rahmat - नक्शा

जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Tisch - जर्मन डेस्क
der Tisch - तालिका


जर्मन स्कूल आईटमहरू - der Stuhl - जर्मन पow्क्ति
der Stuhl - Rank

जर्मन स्कूल आईटमहरू - दास क्लेब्यान्ड - जर्मन ब्यान्ड
das Klebeband - टेप

प्रिय विद्यार्थीहरू, हामीले उनीहरूका लेखहरूसहित जर्मनमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको र प्राय: जसो सामना गर्नुपर्ने स्कूल आइटमहरू देख्यौं। यी सबैभन्दा सामान्य जर्मन स्कूल आईटमहरू हुन् जुन कक्षाकोठा र पाठहरूमा दिमागमा आउँछन्। अब, केहि छविहरूमा जर्मन स्कूल आईटमहरू हेरौं। तल तपाईं जर्मन स्कूल आईटमहरू देख्नुहुनेछ, दुबै तिनीहरूको लेखहरू र बहुवचनहरूका साथ। तपाईंलाई थाहा छ, जर्मनमा सबै बहुवचन नामहरू मर्छन्। एकल नामका लेखहरू याद गर्न आवश्यक छ।

जर्मन स्कूल वस्तुहरूको बहुवचन

तल केहि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको स्कूल आइटमहरू र स्कूल-सम्बन्धित शब्दहरूको लागि जर्मनहरू छन्। चित्रहरु हामी द्वारा तयार गरीएको छ। तलका चित्रहरूमा जर्मन स्कूल वस्तुहरू र कक्षा कोठाको सामान दुबै लेख र बहुवचनहरूका साथ दिइएका छन्। कृपया ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्। तल छविहरूका तल, जर्मन स्कूल वस्तुहरूको सूची लिखित रूपमा छ, हाम्रो सूची जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्।

जर्मन विद्यालयमा प्रयोग गरिएका वस्तुहरू, कक्षामा वस्तुहरूको जर्मन नामहरू

बहुवचनहरू र जर्मन स्कूल आइटमको लेख
लेख र प्रचलन संग जर्मन स्कूल आपूर्ति
जर्मनमा बहुवचन र स्कूल लेखहरूको लेख

माथिको तस्वीरमा, त्यहाँ जर्मन स्कूल र लेख र बहुवचन सहित कक्षाकोठा उपकरणहरू छन्।

Teile der Schule:

मर क्लास: कक्षा
दास क्लासेनजिमर: कक्षा
दास लेहेरजिमर: शिक्षकको कोठा
मृत बाइबलिथी: पुस्तकालय
मृत बुच्ची: पुस्तकालय
दास श्रम: प्रयोगशाला
der gang
डेड शुलहोफ: स्कूलडाउन
der Schulgarten: खेल मैदान
मर टर्नहले: जिम

Die Schulsachen: (स्कूल लेख)

डा। लहट्ट्स्सिस: शिक्षकको डेस्क
दास क्लसेनबुच: कक्षा पुस्तक
मरे टाफेल: बोर्ड
der Schwamm: eraser
दास पल्ट: व्याख्यान / पङ्क्ति
मरियम क्राइड: चक
der kugelschreiber (कुली): ballpoint pen
दास सात: नोटबुक
मरे Schultasche: स्कूल बैग
füller: fountain pen
das wörterbuch: dictionary
मरे Mappe: फाइल
der Bleistift: पेंसिल
दास Mppppchen: पेंसिल मामला
मरिस Schere: कैंची
डेस स्पिट्जर: तीव्र
दास बुच: पुस्तक
मरे ब्रेल: चश्मा
der Buntstift / Farbstift: महसूस-टिप कलम
दास लाइनल: शासक
मृत ब्रटडोज: लंच बक्स
der radiergummi: eraser
दास ब्लट-पेपर: पेपर
मृत पेट्रो: कारतूस
der block: block note
दास क्लेबबैंट: चिपकने वाला टेप
म मरिनकार्ट: नक्शा
der pinsel: paint brush
der Malkasten: पेंट बक्स
DAS Turnzeug: tracksuit
मर्न टर्नहोज: तल tracksuit

जर्मन स्कूल उपकरण नमूना वाक्य

अब जर्मनमा स्कूल आइटमको बारेमा उदाहरण वाक्यहरू गरौं।

के यो डस थियो? (यो के हो?)

दास ist ein Radiergummi। (यो इरेजर हो)

Sind das थियो? (यी के हुन्?)

दास sind Bleistifte। (यी कलमहरू हुन्।)

Hast du eine Schere? (तपाईंसँग कैंची छ?)

जा, आइच हेब ईने स्केरे। (हो, मसँग कैंची छ।)

Nein, ich habe keine Schere। (होईन, मसँग कैंची छैन।)

यस पाठमा, हामीले स्कूलमा प्रयोग हुने उपकरण र उपकरणहरूको छोटो सूची दिईएको छ, कक्षामा प्रयोग गरिएको छ, पाठ्यक्रममा, स्कूलमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको सूची मात्र यसमा सीमित छैन, तर हामीले जर्मन सूची दिएका छौं। प्राय: प्रयोग गरिएको उपकरणहरू, तपाईले उपकरणको नाम फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन शब्दकोश खोजेर यहाँ समावेश गरिएको छैन।

हामी तपाईलाई सफलतापूर्वक तपाईको जर्मन कक्षाहरुमा चाहानु हुन्छ।२ विचारहरु "जर्मन स्कूल आइटम (Schulsachen मर्नुहोस्)"

  1. नमस्ते शिक्षक, म तपाईंलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु ...
    म पारिवारिक पुनर्मिलनको रूपमा जर्मनी आइपुगेँ
    म एक व्यावसायिक हाई स्कूलको स्नातक हुँ। म "वेब प्रोग्रामिङ" को क्षेत्रमा फोर्टबिल्डुङ्ग वा वेटरबिल्डुङ्ग गर्न चाहन्छु। मेरो डिप्लोमा स्कोर ७० हो र मैले मेरो ओएसको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेको छु। मसँग त्यसमा कागजात छ। म अझै छु। युनिभर्सिटीमा भर्ना भएको ... मैले के गर्नुपर्छ कृपया मलाई बाटो देखाउनुहोस् धन्यवाद

  2. यो एक धेरै राम्रो साइट हो, मलाई यो साइट मनपर्छ, यो कोमल व्याख्या को लागी धेरै धेरै धन्यवाद 🙂

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू * तिनीहरू संग चिह्नित छन्